skip to Main Content
Bildpedagogik

Rebeca Arwlén

Estetiska lärprocesser i ett bildklassrum – Undersökande i en fyrkantig kontext

 

Mitt examensarbete är en skriftlig uppsats där syftet är att synliggöra estetiska lärprocesser i estetiska ämnen utifrån ett lärarperspektiv. Estetiska lärprocesser är ett mångfacetterat begrepp som ofta framhävs som en inlärningsmetod i andra ämnen än de estetiska ämnena. Därför menar jag att är viktigt att beskriva hur lärare i estetiska ämnen som bildämnet relaterar till estetiska lärprocesser i sin undervisning. Datainsamlingen sker genom semistrukturerade intervjuer med tre bildlärare vid gymnasiet. Teorin för analysen av resultatet bygger på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och begrepp som appropriering, mediering, stöttning och den proximala utvecklingszonen används för att analysera resultatet.

Resultatet indikerar att estetiska lärprocesser i bildämnet enligt lärarna i studien synliggörs genom att eleverna undersöker material, teknik och motiv. Lärarna beskriver också vikten av samtal och dialog som handledande verktyg i estetiska lärprocesser. Lärarna förklarar också en motsättning mellan det fria undersökande som estetiska lärprocesser betonas av och skolans sammanhang där betyg är en viktig del. I diskussionen dras slutsatser om att estetiska lärprocesser synliggörs av lärarnas stöd för eleven baserat på deras proximala utvecklingszon och att kunskapsutveckling i ämnet sker genom undersökande av material, tekniker och motiv, dock är det problematiskt att diskutera på vilken nivå kunskapsutveckling sker. Motsättningen mellan estetiska inlärningsprocesser och bedömning diskuteras och en slutsats att fritt undersökande genom estetiska lärprocesser kanske inte är möjligt i en skolkontext presenteras. Diskussionen om resultaten drar dock slutsatsen att estetiska inlärningsprocesser är mångfacetterade och att vad lärarna beskriver i intervjuerna en version av estetiska inlärningsprocesser.