skip to Main Content
Kandidat Möbeldesign

Hannes Blixt

Mörk Materia

 

Träkol är ett ämne med många egendomliga egenskaper. Det är amorft, vilket betyder att det saknar form, och är i ett tillstånd där det vittrar och smetar av sig på allt som rör vid det i hopp om att bli någonting annat.

I en intensiv och våldsam process hettas trä upp i en sluten syrefattig atmosfär för att med värmens påverkan separera träkolet från träets andra delar. Denna process kallas pyrolys. Av hettans krafter slits träets beståndsdelar ifrån varandra – rök och vätskor pyser ut, där bland annat metangas och tjära utsöndras under processen. Efter pyrolysen medan träkolen ännu kyls ner spricker och vittrar vad som en gång har varit träets form. Tomrum uppstår från träets avdunstade beståndsdelar vilket ger träkolet dess utmärkande egenskaper.

Under projektets gång har jag varit följsam, lyssnande men även ingripande gentemot de krafter och flöden som materialet träkol och elden besitter. Med nya kunskaper skaffade genom detta materialexperimenterande har jag skapat en relation till träkolet som material och dess tillblivelseprocess för att ansluta till en lång historia av kolare.

Genom att arrangemang av ting bjuder jag in till olika sätt att erfara träkolet. Kolbottnen är det bärande golvet där schellack har trängt in i tomrummen och lagt sig som en hinna över de kvadratiska träkolsbitarna. Kistan ger en antydan om ett innehåll men endast genom att öppna luckan kan dess inre avslöjas. En plats har skapats, förhoppningsvis en plats som betraktaren bär med sig nästa gång den stöter på materialet träkol.